Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2014

9419 1bb6 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem.
— Oscar Wilde
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Zrób coś, już tak nie mogę, wszystko ma kolce, powietrze ma kolce, deszcz wymierza policzki. Włosy wplątały się w szprychy roweru, odchodzą razem z głową, zrób coś, zabierz mnie stąd.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

September 14 2014

1929 3dcd 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
1917 b703 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Reposted fromVix Vix
0265 6e24 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
9692 e59c 390

September 11 2014

Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

September 09 2014

2279 5e4c 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
7115 7ed2 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasexandviolins sexandviolins

September 02 2014

9889 38e0 390
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

August 31 2014

Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y

August 30 2014

Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl